ການຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີໃນການສະໝັກ

ການຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີໃນການສະໝັກ ແມ່ນໜັງສືແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງຈະປະກາດວ່າ ຮູບແບບໃບສະໝັກຂອງທ່ານແມ່ນມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາຫຼືບໍ່. ການຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີໃນການສະໝັກດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກສົ່ງໄປຫານັກສຶກສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໂດຍຜ່ານທາງອີເມລ. ຈາກນັ້ນ ນັກສຶກສາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງທຸກເອກະສານທີ່ຮຽກຮ້ອງ ຕາມຄຳແນະນໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ. ເອກະສານປະກອບມີ:

 

 

  1. ຕົກລົງຂໍ້ສະເໜີ
  2.  ໜັງສືເດີນທາງ (ໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາ 12 ເດືອນ): ສໍາເນົາຂອງໜ້າ ເນື້ອຫາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນ.
  3. ຜົນການກວດກາສຸຂະພາບ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍສູນການແພດ ຫຼືໂຮງໝໍພາຍໃນປະເທດ (ນັກສຶກສາອາດຈະໄດ້ກວດກາສຸຂະພາບຢູ່ຫວຽດນາມ).
  4. ສໍາເນົາເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງວິຊາການທັງຫມົດ: ປິ້ມບັນທຶກຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃບປະກາດ ແລະໃບຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນ.
  5. ພາສາອັງກິດໃນລະດັບມາດຕະຖານ. ເບຶ່ງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ພາສາອັງກິດໃນລະດັບມາດຕະຖານ ໄດ້ທີ່ນີ້.

 

ຜົນທຶນການສຶກສາ ດັ່ງກ່າວຈະຖືກຕິດຄັດນຳໃບສະເໜີຂອງການລົງທະບຽນ.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd