ຄ່າຮຽນແລະທຶນການສຶກສາ

ຄ່າຮຽນປີ 2017

 

ຫຼັກສູດການຮຽນ ຄ່າຮຽນ (ຄິດໄລ່ເປັນໂດລາ)

ຄ່າຮຽນ

ທັງໝົດ

ຄິດໄລ່ເປັນ

ໂດລາ

ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4

ພາສາ

ອັງກິດ*

ທັກສະ

ພື້ນຖານ

ພາກ

ຮຽນ1

ພາກ

ຮຽນ2

ພາກ

ຮຽນ1

ພາກ

ຮຽນ2

ພາກ

ຮຽນ1

ພາກ

ຮຽນ2

ພາກ

ຮຽນ1

ພາກ

ຮຽນ2

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິສະວະກຳເຄມີ 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິສະວະກຳນຳ້ມັນ 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕິ 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕິ 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິສະວະກຳການຄຸ້ມຄອງ
ຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິສະວະກຳໂຍທາ 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິສະວະກຳກົນຈັກ 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
ວິສະວະກຳກົນໄກ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700

ຄ່າຮຽນສຳລັບຫຼັກສູດ ເສື່ອມຕໍ່ (2 + 2)

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນທີ່ HCMUT 2ປີແລະ ອີກ2 ປີທີ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຮ່ວມມື

ຄ່າຮຽນ

ທັງໝົດ

ຄິດໄລ່ເປັນ

ໂດລາ

ທຸກໆຫຼັກສູດການຮຽນ

ແມ່ນສູງກ່ວາ

1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800

55,000 – 60,000 USD / 2 ປີຮຽນ

ຄ່າຮຽນແມ່ນຖືກກຳນົດດ້ວຍ

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື

63,580 – 68,580

 

 

ໝາຍເຫດ:

  1. ຄ່າລົງທະບຽນ: 50 ໂດລາ
  2. ໃນກໍລະນີທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນພາສາອັງກິດ IELTS 6.0 ຫຼື TOEFL iBT 80 ແລ້ວ , ນັກສຶກສາກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນປີຮຽນກຽມ.
  3. ຄ່າຮຽນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ການວາງແຜນການຮຽນໂດຍປະມານ. ສຳລັບຄ່າຮຽນຕໍ່ ພາກຮຽນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ຕົວເລກຂອງເຄຣດິດໃນແຕ່ລະວິຊາຂອງແຕ່ລະພາກຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
 
ລາຍຈ່າຍໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ໂຮ່ຈິມິນ

ປະເພດ

ສະເລ່ຍຢ່າງຕຳ່ (ໂດລາ/ ເດືອນ) ສະເລ່ຍຢ່າງສູງ (ໂດລາ/ ເດືອນ)
ຫໍພັກນັກສຶກສາ 100 250
ອາຫານ 100 150
ການເດີນທາງ 10 20
ການໃຊ້ສອຍ 5 10
ການໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ 35 70
ລວມ (1 ເດືອນ) 250 500
ລວມ (1 ປີ) 3000 6000

 

ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ

ຖ້າຜູ້ກ່ຽວເປັນນັກຮຽນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ, ເພື່ອເປັນການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະເປັນການໃຫ້ລາງວັນ ທາງເຮົາກໍ່ມີການ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ. ເຊິ່ງທຶນການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຜົນຕະຫຼອດການຮຽນສະເພາະພາກຂອງເຂົາເຈົ້າ ມີທັງທຶນ 50 ແລະທຶນ 100.

 

ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາລາວ

ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາມຽນມາ

ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາກຳປູເຈຍ

ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາໄທ

ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາປະເທດອື່ນໆ

ສຳລັບຜູ້ໃດຕ້ອງການສະໝັກທຶນການສຶກສາ ກໍ່ສາມາດສະໝັກຜ່ານແບບການສະໝັກອອນໄລໄດ້. ການສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາຈະຖືກປິດ ພ້ອມກັນກັບການສະໝັກທົ່ວໄປ.

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd