ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ
 

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ ແມ່ນຂະບວນການຂອງເທັກໂນຊີ ແລະ ຫຼັກເກນທາງວິທະຍາສາດ ໃນການວາງແຜນ, ການອອກແບບການທຳງານ, ການດຳເນີນການ ແລະການຈັດການຄວບຄຸມ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອສະໜອງຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທີພາບ, ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ ຂອປະຊາກອນ ແລະ ການຂົນສົງສິ່ງຂອງ.

ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນ ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ ຈະພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃນການວາງແຜນ, ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການນຳໄປປະຕິບັດ ກັບຕຶກອາຄານ ແລະ ໂຄ້ງສ້າງພື້ນຖານ ຂອງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂົວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໄປມາຫາສູ່.

 ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ
 

ຄາດວ່າຄວາມຕ້ອງການ ວິສະວະກອນຂົນສົ່ງ ໃນສັງຄົມເມືອໜ້າແມ່ນຕ້ອງສຸງສົມຄວນ, ດັ່ງນັ້ນ, ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຄະນະວິຊາະວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ ຈະມີໂອກາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການຫາວຽກເຮັດ.

ວຽກງານທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບການຂົນສົ່ງ ແລະຂະໜາດຂອງນາຍຈ້າງ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ ອາດຈະພົວພັນກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ວິໄຈບັນຫາ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາ ກັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ປະສົມປະສານກັບນະວັດຕະກຳໃໝ່. ພວກເຂົາອາດຈະພັດທະນາເສັ້ນທາງໃໝ່ ແລະອອກແບບການຈໍລະຈອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການກຳກັບດູແລຂອງການກໍ່ສ້າງການຂົນສົ່ງ ປົກະຕິແມ່ນປະກອບໃນວຽກງານວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ.

ວຽກງານທີ່ນິຍົມບາງຈຳນວນໃນວິສະວະກຳຂົນສົ່ງແມ່ນຂຽນລຸ່ມນີ້:

  • ນັກວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ: ເຮັດວຽກນອກສະຖານທີ່ ເພື່ອຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ແລະການວາງແຜນໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ, ນັກວິສະວະກອນຍັງໄດ້ກ່ຽວພັນກັບການອອກແບບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
  • ນັກວາງແຜນການຂົນສົ່ງ: ການວາງແຜນການກໍ່ສ້າງຖະໜົນ ແລະສະຖານທີ່ຮ່ວມກັນກັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄວາມກັງວົນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງ.
  • ນັກອອກແບບການຂົນສົ່ງ: ອອກແບບໂຄງການຂົນສົ່ງ ໂດຍພິຈາລະນາ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນກະທົບຈາດສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ.
  • ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ ສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບການກໍ່ສ້າງການຂົນສົ່ງ ຫຼື ອາຈານສອນທີ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ.
ໂອກາດທີ່ຈະຖ່າຍໂອນໄປຍັງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື
 

ນັກຮັຽນມີ 2 ທາງເລືອກ:

ທາງເລືອກ 1:

ຫຼັກສູດການຮຽນ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີ ທີ່ BKU, ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ມອບໂດຍ BKU.

ທາງເລືອກ 2:

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການສຶກສາ 02 ປີທີ່ BKU, ອີກ2ປີຂ້າງໜ້າ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ ແລະໄດ້ຄາດໝາຍດ້ານວິຊາການ ຈະສາມາດ ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ ມະວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສາ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ເຊິ່ງໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກມອບໂດຍ ມະວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍກຳໄລຂອງຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຢັດງົບປະມານ 50% ຂອງຄ່າທໍນຽມ, ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ (4 ປີເຕັມ) ໃນໄລຍະດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ອອສເເລຍ ຫຼື ອາເມລິກາ ຈົນກ່ວາໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາທີ່ມອບ ໂດຍມະຫາວິ ທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ ຮຽນຮູ້ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການໄປໃນຕົວ ເມື່ອເລືອກທາງເລືອກນີ້.

HCMUT ປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສາກຫະລັດອາເມລິກາ USA ແລະອອສເຕເລຍ Australia.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສຸດການສຶກສາ
  • ພາ​ສາ​ທີ່ໃຊ້​: ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

  • ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​: 04 ປີ​ໃນ BKU

  • ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ: BKU (ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ BKU​, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ວິທະຍາເຂດ)

SEMESTER 1   CREDITS
1 English 1 2
2 National Defense Training (Theory) 0
3 National Defense Training (Practice) 0
4 Physical Education 1 0
5 Linear Algebra 3
6 Calculus 1 4
7 Physics 1 4
8 Introduction to Engineering 3
9 Physics Lab 0
10 Human and Environment 3
SEMESTER 2   CREDITS
1 English 2 2
2 Physical Education 2 0
3 Calculus 2 4
4 Physics 2 4
5 General Chemistry 3
6 Engineering Drawings 3
7 Static 3
SEMESTER 3   CREDITS
1 English 3 2
2 Basic Principles of Marxim-Leninism 5
3 Probability & Statistics 3
4 Inorganic Chemistry 3
5 Strength of Materials 4
6 Fluid Mechanics 3
7 Physical Education 3 0
SEMESTER 4   CREDITS
1 English 4 2
2 Numerical Methods 3
3 Mechanics of Structures 4
4 Construction Materials 3
5 Engineering Geology 2
6 Concrete Structures 3
Summer Engineering Internship 1
SEMESTER 5   CREDITS
1 Ho Chi Minh's Ideology 2
2 Soil Mechanics 4
3 Basis of Surveying 3
4 Steel Structures 1 2
5 Hydraulics and Hydrology 3
6 Selective Course
(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)
3
  Construction Economics and Law 3
  Principles of Construction Economics and Management 3
SEMESTER 6   CREDITS
1 Direction of the Vietnam Communist Party 3
2 Foundation Engineering 3
3 Bridge Design 1 4
4 Highway Engineering 1 4
5 Highway Construction and Maintenance 3
Summer Graduation Internship 3
SEMESTER 7   CREDITS
1 Thesis Outline 0
2 Bridge & Highway Foundations 4
3 Bridge Construction 3
4 Structural Testing 1
5

Selective Courses

(Choose subjects to accumulate at least 6 credits)

6
  Bridge Design 2 3
  Applied Informatics To Bridge & Highway Engineering 3
  Topics in Transportation Construction 3
  Highway Engineering 2  3
  Experiments and Highway Materials 3
  Dynamics of Structures 3
SEMESTER 8   CREDITS
1 Graduation Thesis 9
2 Selective Courses
(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)
3
  Construction Project Management 3
  Railway Engineering 3
  Tunnel Engineering 3
  Urban Engineering 3
  Traffic Engineering 3
ຄ່າ​ລົງທະບຽນ ​ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນຕ່າງປະເທດ

 ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າ​ລົງທະບຽນ ​ແລະ ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້

 
ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ

 ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້
 
ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ

ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ​ ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ ຄິກ​ທີ່​ນີ້


----
Contact admission department for more information:
Phone: (+84) 8 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd