ວິສະວະກຳຍານຍົນ

 

ວິສະວະກຳຍານຍົນ

 

ວິສະວະກຳຍານຍົນ ປະສົມປະສານວິທະຍາສາດກົນຈັກ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ວັດສະດຸ, ທີ່ສະໜອງນັກຮຽນບັນດາຫຼັກເກນພື້ນຖານຂອງວິສະວະກຳ ພ້ອມກັບການອອກແບບຍານພາຫະນະທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຂັບຂີ່ຄວາມປອດໄພ, ປະຫຍັດນຳ້ມັນ, ແລະ ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ.

ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຂະແໜງນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກຜົນໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດເຕັກນິກ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການອອກແບບ, ການຜະລິດ, ການຄວບຄຸມ, ການຈັດການ, ການວິເຄາະ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ.

 

 ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ
 

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຫຼັກສູດນີ້ ແມ່ນສາມາດເຮັດວຽກໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງຈອນການອອກແບບສິນຄ້າ. ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດ ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງ ໃນສາມສາຂາຂອງຂະແໜງວິສະວະກຳຍານຍົນ:

  • ການອອກແບບ: ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່.
  • ການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາ: ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
  • ຜະລິດຕະພັນ: ວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບຂັ້ນຕອນການຜະລິດ.

ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຍັງສາມາດເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ສູນກາງຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິສະວະກຳຍານຍົນ.

 ໂອກາດທີ່ຈະຖ່າຍໂອນໄປຍັງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື
 

ນັກຮັຽນມີ 2 ທາງເລືອກ:

ທາງເລືອກ 1:

ຫຼັກສູດການຮຽນ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີ ທີ່ BKU, ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ມອບໂດຍ BKU.

ທາງເລືອກ 2:

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການສຶກສາ 02 ປີທີ່ BKU, ອີກ2ປີຂ້າງໜ້າ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໄດ້ຄາດໝາຍດ້ານວິຊາການ ຈະສາມາດໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ ມະວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສາ,ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ເຊິ່ງໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກມອບໂດຍ ມະວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍກຳໄລຂອງຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຢັດງົບປະມານ 50% ຂອງຄ່າທໍນຽມ, ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ (4 ປີເຕັມ) ໃນໄລຍະດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ອອສເເລຍ ຫຼື ອາເມລິກາ ຈົນກ່ວາໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາທີ່ມອບ ໂດຍມະຫາວິ ທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ ຮຽນຮູ້ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການໄປໃນຕົວ ເມື່ອເລືອກທາງເລືອກນີ້.

HCMUT ປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສາກຫະລັດອາເມລິກາ USA ແລະອອສເຕເລຍ Australia.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດການສຶກສາ
  • ພາ​ສາ​ທີ່ໃຊ້​: ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

  • ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​: 04 ປີ​ໃນ BKU

  • ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ: BKU (ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ BKU, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ວິທະຍາເຂດ)

SEMESTER 1   CREDITS
1 ພາສາອັງກິດ 1 2
2 ການວິເຄາະ 1 4
3 ເລກ 1 3
4 ຟິຊິກ 1 4
5 ການທົດລອງທາງຟິຊິກ 1
6 ການແນະນຳວິສະວະກຳ 3
7 ກິລາກາຍະພາບ 0
8 ການຮຽນປ້ອງກັນຕົວ 0
SEMESTER 2   CREDITS
1 ພາສາອັງກິດ 2 2
2 ການວິເຄາະ 2 4
3 ຟິຊິກ 2 4
4 ເຄມີ 3
5 ການວາດເທັກໂນໂລຊີ 3
6 ກົນໄກນຳ້ມັນ 3
7 ກິລາກາຍະພາບ 2 0
SEMESTER 3   CREDITS
1 ພາສາອັງກິດ 3 2
2 ເລກ 3
3 ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ 3
4 ຫຼັກເກນຍານຍົນ 3
5 ເຄື່ອງຈັກດ້ານໃນຂອງຍານຍົນ 3
6 ການແນະນຳໂປຣແກຣມ 3
7 ກົດໝາຍຫວຽດນາມ 3
8 ກິລາກາຍະພາບ 3 0
SEMESTER 4   CREDITS
1 English 4 2
2 Probabilities and Statistics 3
3 Automotive Mechanics 3
4 Principles of Machine 3
5 Internal Combustion Engine 3
6 Basic Principles of Marxism- Leninism 5
SEMESTER 5   CREDITS
1 Strength of Materials 3
2 Vehicle Dynamics 3
3 Tolerance and measurement Techniques 2
4 Internal Combustion Engine Design 3
5 Machinery Design 3
6 Theory of Materials and Treatment Process 3
7 Practice of Mechanical Fundamental 1
8 Ho Chi Minh’s Ideology 2
SEMESTER 6   CREDITS
1 Automotive Technology 2
2 Electrical-Electronic 3
3 Project of Internal Combustion Engine Design 1
4 Automotive Electrical - Electronic Systems 2
5 Automotive Design 3
6 Revolutionary way of Vietnamese Community Party 3
7 Practice of Automotive Engineering 2
8

Selective Course

(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)

3
  CAD Application in Automotive Design 3
  Simulations of Engine& Vehicle Dynamics 3
  Finite Element Analysis in Automotive Engineering 3
Summer Internship 3
SEMESTER 7   CREDITS
1 Project of Automotive Design 1
2 Automotive & Engine Experiment 2
3 Automotive Automatic Control Systems 2
4 Outlines of Engineering Thesis 0
5 Safety Engineering& Environment 3
6

Selective Course-Economics and Politics

(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)

3
  Engineering Project Management 3
  Engineering Business Management 3
  Engineering Project Plan& Analysis 3
7

Selective Course

(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)

3
  Automobile and Pollution 3
  Automotive Fuels and Lubricants 3
  Experimental method of Internal Combustion Engine 3
  ICEs Fault Diagnotic & Maintenance Techniques 3
  Methods of Vehicle Experiment 3
  Special Vehicle Engineering 3
  Hydraulic Engineering and Pneumatic Power in Automotive Engineering 3
  Automotive Fault Diagnostic & Maintenance Techniques 3
8 Outlines of Engineering Thesis 0
SEMESTER 8   CREDITS
1 Graduation Thesis 9
ຄ່າ​ລົງທະບຽນ ​ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນຕ່າງປະເທດ  

 ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າ​ລົງທະບຽນ ​ແລະ ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້
 
ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ

 ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້
 
ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ

ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ​ ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ ຄິກ​ທີ່​ນີ້


----
Contact admission department for more information:
Phone: (+84) 89 916 9961
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd