ວິສະວະກຳວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

 

ວິສະວະກຳວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ວິສະວະກຳວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໄດ້ສຸມໃສ່ການກົນໄກການພົວພັນລະຫວ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍ່ສ້າງແບບປະສົມ; ການຕອບສະໜອງຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນໂຄງສ້າງຂອງການກໍ່ສ້າງ; ການພົວພັນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງວັດຖຸ ໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບກໍາລັງພາຍນອກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ.

 ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ
 

ນັກວິສະວະກອນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວິໄຈໂຄງສ້າງ, ການອອກແບບ ແລະ ການພັດທະນາອຸປະກອນເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການກໍ່ສ້າງຊະນິດຕ່າງໆ.

ກາລະໂອກາດໃນການເຮັດວຽກສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກຂະແໜງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍ ມີທັງອົງກອນລັດ, ເອກະຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ ເຊັ່ນ:

 • ອົງການຈັດຕັ້ງແ​​ຫ່ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ.
 • ບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສານັກວິສາວະກຳ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂຮງງານຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ນັກວິສະວະກອນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ຂະໜາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ. ບາງວຽກງານທົ່ວໄປໄດ້ລະບຸລຸ່ມນີ້:

 • ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ປະສົມປະສານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຈຸດປະສົງສະເພາະໜຶ່ງ.
 • ການທົດສອບ ແລະ ປະເມີນຄຸນະພາບຂອງວັດສະດຸ (ເຊັ່ນ: ການຊັກນຳໄຟຟ້າ, ຄວາມທົນທານ, ປັບປຸງຄືນໃຫມ່).
 • ການພັດທະນາຕົ້ນແບບ.
 • ແນະນໍາຂະແໜງການຜະລິດຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃໝ່ຂອງການຜະລິດວັດສະດຸ.
 • ຄຸ້ມຄອງການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຕະຫຼອດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ແນະນໍາກ່ຽວກັບການກວດກາ, ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ວິທີການສ້ອມແປງ.
 ໂອກາດທີ່ຈະຖ່າຍໂອນໄປຍັງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື

ນັກຮັຽນມີ 2 ທາງເລືອກ:

ທາງເລືອກ 1:

ຫຼັກສູດການຮຽນ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີ ທີ່ BKU, ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ມອບໂດຍ BKU.

ທາງເລືອກ 2:

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການສຶກສາ 02 ປີທີ່ BKU, ອີກ2ປີຂ້າງໜ້າ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ ແລະໄດ້ຄາດໝາຍດ້ານວິຊາການ ຈະສາມາດໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ ມະວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມືເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສາ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ເຊິ່ງໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກມອບໂດຍ ມະວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍກຳໄລຂອງຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຢັດງົບປະມານ 50% ຂອງຄ່າທໍນຽມ, ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ (4 ປີເຕັມ) ໃນໄລຍະດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ອອສເເລຍ ຫຼື ອາເມລິກາ ຈົນກ່ວາໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາທີ່ມອບ ໂດຍມະຫາວິ ທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ ຮຽນຮູ້ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການໄປໃນຕົວ ເມື່ອເລືອກທາງເລືອກນີ້.

HCMUT ປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສາກຫະລັດອາເມລິກາ USA ແລະອອສເຕເລຍ Australia.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ພາ​ສາ​ທີ່ໃຊ້​: ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

 • ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​: 04 ປີ​ໃນ BKU

 • ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ: BKU (ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ BKU, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ວິທະຍາເຂດ)

SEMESTER 1   CREDITS
1 English 1 2
2 National Defense Training (Theory) 0
3 National Defense Training (Pratice) 0
4 Physical Training 1 0
5 Linear Algebra 3
6 Calculus 1 4
7 Physics 1 4
8 Introduction to Engineering 3
9 Physics Lab 1
SEMESTER 2   CREDITS
1 English 2 2
2 Physical Education 2 0
3 Calculus 2 4
4 Physics 2 4
5 General Chemistry 3
6 Civil Engineering Drawings 3
7 Theoretical Mechanics 3
SEMESTER 3   CREDITS
1 English 3 2
2 Physical Education 3 0
3 Basic Principles of Marxim-Leninism 5
4 Probability & Statistics 3
5 Strength of Materials 4
6 Inorganic Chemistry 3
7 Basis of Surveying 3
SEMESTER 4   CREDITS
1 English 4 2
2 Numerical Methods 3
3 Mechanics of Structures 4
4 Construction Materials 3
5 Engineering Geology 2
Summer Engineering Internship 1
SEMESTER 5   CREDITS
1 Soil Mechanics 4
2 Fluid Mechanics 3
3 Steel Structures 2
4
Selective Course
(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)
3
  Principles of Construction Economics and Management 3
  Construction Economics and Laws 3
5 Ho Chi Minh's Ideology 2
6 Reinforced Concrete Structures 1 3
SEMESTER 6   CREDITS
1 Direction of The Vietnam Communist Party 3
2 Foundation Engineering 3
3 Concrete Technology 3
4 Ceramics Technology 3
5 Advanced Testing of Construction Materials 1
6 Science & Technology of Materials 3
Summer Graduation Internship 3
SEMESTER 7   CREDITS
1 Heat Insulating & Finishing Material Technology 2
2 Structural Testing 1
3 Precast Concrete Technology 3
4 Corrosion of Reinforced Concrete Structures 3
5 Cement Technology 3
6

Selective Courses

(Choose subjects to accumulate at least 6 credits)

6
  Reinforced Concrete Structures 2 3
  Finite Element Method 3
  Dynamic of Structures 3
  Prestressed Concrete Structures 3
  Architecture 3
  Maintenance, Repair & Renovation of Structures 3
SEMESTER 8   CREDITS
1 Graduation Thesis 9
2
Selective Course
(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)
3
  Tall Building 3
  Urban Planning 3
  Steel Structures 2 3
ຄ່າ​ລົງທະບຽນ ​ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນຕ່າງປະເທດ

ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າລົງທະບຽນ ​ແລະ ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້

 
ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ

 ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້
 
ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ

ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ​ ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ ຄິກ​ທີ່​ນີ້


----
Contact admission department for more information:
Phone: (+84) 8 99 169 961 ຫຼື (+84) 9 31​ 343 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!