ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ VS ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Tuesday, 24 May 2016

Environmental EngVsTech 7db9d

ເຈົ້າອາດຈະສັບສົນໄດ້ເມື່ອເວົ້າເຖິງ 2 ຄະນະວິຊານີ້, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກມັນແມ່ນຫຍັງ?

ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະໜອງໃຫ້ນັກສຶກສາທັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ແລະເຈາະເລິກກ່ຽວກັບ ລະບຽບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍ, ຍຸດທະວິທີການວາງແຜນ, ເສດຖະກິດ, ເທັກໂນໂລຊີ, ສັງຄົມ, ແນວຄວາມຄິດສັງຄົມ ... ພ້ອມທັງປະສົມປະສານກັບວິທີການແກ້ໄຂທາງເທັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ເພື່ອການການປ້ອງກັນຄຸນະພາບຂອງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພັດທະນາ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັບ ການວາງແຜນຈັດການ ນະໂຍບາຍກົດໝາຍ (ຫຼາຍກ່ວາການດຳເນີນການທາງເທັກໂນໂລຊີ), ທີ່ຮຽກຮ້ອງຜູ້ຮຽນຮູ້ໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ທີ່ກ້ວາງຂວາງ ໃນທຸກໆຂະແໜງ. ສຳລັບການວາງແຜນການຈັດການກົດໝາຍ, ປະຊາຊົນທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະເຂົ້າເຖິງ ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນ, ການດຳລົງຊີວິດ, ມະນຸດສາດ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ຊັບພະຍາກອນນຳ້, ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກ, ບັນຫາດິນ...

ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໜອງນັກສຶກສາກັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຄມີ, ຮ່າງກາຍ ແລະຂັ້ນຕອນທາງຊີວະວິທະຍາ ໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຈັດການດຳເນີນການກ່ຽວກັບ ເທັກນິກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ລະບົບການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ​:​ ການກຳຈັດນຳ້ເສຍໃນຕົວເມືອງ ແລະຕາມອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຈັດການຂອງແຂງທີ່ເສດເຫຼືອ ແລະເປັນພິດ; ແລະການຣີຊາຍເຄີ, ກ່ານນຳໃຊ້ຄືນ, ການດັດແປງ...

ໃນທົ່ວໄປ, ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັບ ການດຳເນີນການທາງເທັກນິກ (ຫຼາຍກວ່າການວາງແຜນ ຍຸດທະສາດກົດໝາຍ). ຕົວຢ່າງ ໂຮງງານນຳ້ທີ່ Thu Duc ນັກວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າຈະອອກແບບແນວໃດ, ລະບົບການປະຕິບັດບົວລະບັດນຳ້, ແລະທັງການອັບເດດຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃນແຕ່ລະມື້ ເພື່ອພັດທະນາຄຸນະພາບ ແລະບັນເທົາ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການດຳເນີນການ.

ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັບພະວິຊາ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ໄດ້ເປີດສິດສອນໃນປີ 2014.

ໃນປີ 2016, ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ໄດ້ເປີດສິິດສອນສຳລັບນັກສຶກສານານາຊາດ.

ໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດ ນັກຮຽນໃຊ້ເວລາ 4ປີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດດ້ວຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັບພະວິຊາ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.​ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ໃນ 2 ປີສຸດທ້າຍໄດ້ທີ່ Griffith University (Australia) ແລະຮັບໃບປະກາດສະນນີຍະບັດດ້ວຍ ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັບພະວິຊາ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ - ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ສົກຮຽນກ 2016. ຫຼັສູດການສິດສອນ ໄດ້ຖືກຮັບປະກັນຄູນນະພາບໂດຍ ABET (USA), AUN - QA (ASEAN), FIBAA and Ministry of Education Vietnam.

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ໄດ້ທີ່ນີ້

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd