ပညာသင္ဆု

 
 
ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ ခ်ီးျမင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပညာသင္ဆုမ်ားအျပင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာကို ဦးစြာ ျဖည့္စြက္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွတဆင့္ တကၠသိုလ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
 
ပညာသင္ဆုမ်ား အေရအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
၁၀၀% ပညာသင္ဆု
 •        ၁၀ တန္းရမွတ္ စုစုေပါင္း ၅၄၀ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္။
 •       ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
 •      အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း - IELTS 6 ႏွင့္ အထက္
 •        ၁၀ တန္း အမွတ္စာရင္း၊ ေအာင္လက္မွတ္
 •       တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ၿပီးစီးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ
 •      အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း လက္မွတ္
 •      ပတ္စ္ပို႔
၅၀% ပညာသင္ဆု

 

 •        ၁၀ တန္းရမွတ္ စုစုေပါင္း ၄၈၀ ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္။
 •       ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
 •      အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း - IELTS 6 ႏွင့္ အထက္

 

၂၅% ပညာသင္ဆု

 

 •        ၁၀ တန္းရမွတ္ စုစုေပါင္း ၄၂၀ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္။
 •       ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
 •      အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း - IELTS 6 ႏွင့္ အထက္

 

 
 
 • ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လိုသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာကို ဦးစြာ တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္
 • ခ်ီးျမင့္ထားေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားသည္ ပထမ semester အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း semester မ်ားတြင္ ပညာသင္ဆုကို ဆက္လက္ရရွိရန္အတြက္မူ ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ားတြင္ GPA 7 ႏွင့္အထက္ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • ဤပညာသင္ဆုမ်ားသည္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းသာ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။
 • ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ား ရွိပါက This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

ပညာသင္ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ ဟိုခ်ီးမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သင့္ကို ဆက္သြယ္ပါမည္။

 

Family name (*)
Please let us know your name.
Middle name
Given name (*)
Country of residence (*)
Email (*)
Please let us know your email address.
Telephone No. (*)
Please let us know your email phone number.
Your question
Please let us know your message.


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd