အဂၤလိပ္စာ

IELTS 6.0 သို႔မဟုတ္ ၄င္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ အဂၤလိပ္စာရမွတ္မ်ား ရရွိထားပါက တကၠသိုလ္အႀကိဳသင္တန္း(Pre-University)မွ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို တက္ေရာက္စရာ မလိုပါ။

ရွင္းလင္းခ်က္

ဤတကၠသိုလ္အႀကိဳ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတြင္ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ တကၠသိုလ္အဆင့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

 •       အေရးစြမ္းရည္ - အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း၊ စာကိုးကားေရးသားျခင္း၊ စာတိုခ်ဳပ္ေရးသားျခင္း

   

 •       အေျပာစြမ္းရည္ - အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ မွ်ေ၀ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း

   

 •       အဖတ္စြမ္းရည္ - စနစ္တက်ေရးသားထားသည့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈနားလည္ျခင္း၊ သိပၸံသုေတသနဆိုင္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ား ဖတ္ရႈနားလည္ျခင္း

   

 •       နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ - နားေထာင္မႈမွ မွတ္စုေရးတတ္လာျခင္း

 

ဤသင္တန္းသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စြမ္းရည္မ်ားအျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ သဒၶါ၊ အသံထြက္၊ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကိုလည္း ျမင့္္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ဤအဂၤလိပ္စာသင္တန္းတြင္ IELTS စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းႏွင့္ EAP ေခၚ ေဟာေျပာျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာေရး သားျခင္းအပိုင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ပါသည္။

 

ၾကာျမင့္ခ်ိန္

 

သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - ရက္သတၱပတ္ (၁၁) ပတ္ သို႔မဟုတ္ နာရီေပါင္း (၂၂၀)

 

သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ခ်က္

     

ဤသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္

 •      IELTS စာေမးပြဲတြင္ အနည္းဆံုး ရမွတ္ ၅.၅ ရရွိရမည္

   

 •      EAP အပိုင္းတြင္ ဆရာဆရာမမ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပႏိုင္ရမည္၊ ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္ၾကာ ေဟာေျပာမႈ ျပဳလုပ္ရမည္

 

CONTENT

Timetable

Slots Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Slot 1 07:15 – 09:15 IELTS EAP IELTS EAP IELTS
Slot 2 09:30 – 11:30 IELTS EAP IELTS EAP IELTS
Slot 3 12:45 – 14:45 IELTS EAP IELTS EAP IELTS
Slot 4 15:00 – 17:00 IELTS EAP IELTS EAP IELTS
Extra hours

Flexible

(~ 2 hours/ day)

Extra classes/ Self study Extra classes/ Self study Extra classes/ Self study Extra classes/ Self study Extra classes/ Self study

 

Important Events

Time Week Details
2017 School Opening Day
2017   1 IELTS-based Preliminary Test
2017   7 Backup week and IELTS-based Midterm Test
2017   8 Backup week and OISP Camp
2017   14 Last Study week
2017   14 EAP Research Paper Submission  
2017   15 IELTS-based Final Exam
DMC Firewall is a Joomla Security extension!