ေဆာပ္စေကး(Soft Skills)၊ အႏုပညာ(Art) ႏွင့္ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈ(Extra Activities) သင္တန္း

တကၠသိုလ္အႀကိဳသင္တန္း(Pre-university)တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆာပ္စေကး (soft skills) ႏွင့္ အႏုပညာမ်ား (art)ကို သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္  သင္ရိုးျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ (extra activities) အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
 
ေဆာပ့္စေကး
 
(၁) အခ်ိန္ဇယား
Activities Time
Opening 08/09/2015
Midterm exam 19/10/2015 – 25/10/2015
Reserve week (holiday week) 09/11/2015 – 15/11/2015
Final exam   14/12/2015 – 20/12/2015
 
သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - ၃ နာရီ/ရက္/ပတ္/ခ်ိန္
စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀ မွ ၃၅ ေယာက္
 
(၂) ရည္ရြယ္ခ်က္

သင္တန္းတြင္ ဘြဲ႔ႀကိဳစာသင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ပရိုဖက္ရွင္နယ္ လူမႈဆက္ဆံေရး အတတ္ပညာတို႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

 

 • ဘြဲ႔ႀကိဳစာသင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား
ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းတက္ေရာက္မယ့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား သိသင့္သိအပ္ေသာ အရာမ်ား၊ ထားရွိသင့္သည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား ဖလွယ္ေဆြးေႏြးတတ္လာျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြတတ္ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကို အခ်က္က်က် ေမးျမန္းတတ္လာျခင္း၊ ပရိုဂ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးတတ္လာျခင္း စသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 
 • ပရိုဖက္ရွင္နယ္ လူမႈဆက္ဆံေရး အတတ္ပညာ

လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ လိုအပ္ေသာ နည္းစနစ္၊ အသိပညာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ေဟာေျပာရဲလာျခင္း၊ လူအမ်ားနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္လာျခင္း၊ ပဋိပကၡျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းတတ္လာျခင္း၊ ေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားလာျခင္း၊ စုဖြဲ႔မႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားလာျခင္း စသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၃) ဆရာ၊ဆရာမမ်ား
 
STT Lecturers Degree
1 Vu The Dung Doctor
2 Nguyen Thi Anh Phuong Master
3 Ta Hung Anh Doctor
4 Banh Thi Uyen Uyen Master
5 Cao Tuan Minh Master
6 Hoang Kim Duong Master
7 Nguyen Chi Toan Master
8 Nguyen Duy Binh Master
9 Vu Thi Thanh Thuy Master
10 Nguyen Thi Le Thi Master
 
အတန္းတစ္တန္းတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကထိကမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာသင္ၾကားျခင္း၊ ပရိုဂ်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ လက္ေထာက္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုပါ ခန္႔ထားပါသည္။
 
(၄) ပါ၀င္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား
 •  လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ
 •  အစုအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ
 •  ေဟာေျပာျခင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ
 •  ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ
 •  အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာ

 

အနုပညာ

အႏုပညာအတန္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္္းမ်ားထဲမွ မိမိ၀ါသနာႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္တန္း တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။
 •        သတင္းဂ်ာနယ္
 •        ေတးဂီတ
 •        ျပဇာတ္
 •        ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးေရး
သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - ၂ နာရီ/ရက္/ပတ္
 
(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္
 •        ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမင့္တင္ေပးရန္
 •        မိမိတြင္ ရွိေသာ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္မ်ားကို သိရွိေစရန္ႏွင့္ ျမင့္တင္ေပးရန္
 •        တကၠသိုလ္တက္ခါစ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္
 •        အႏုပညာပိုင္းႏွင့္ တြဲဖက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဆာပ္စေကး (soft skills)မ်ား တိုးတက္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးရန္
 
(၂) ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား

 

STT Lecturers Currently in charge Subjects
1 Dang Thi Mai Editor of “Sai gon Tiep Thi”, one of the best newspapers in Vietnam Journalism
2 Nguyen Sy Luan Sy Luan is a famous talented musician, singer and MC in the music shows and also an actor Vietnam Vocal Music
3 Le Thanh Phong A talented musician, singer and music lecturer at Ho Chi Minh City Conservatoire, one of the most famous Vietnamese conservatoire Vocal Music
4 Huynh Duc Nam A professional photographer with variety of experience in his career and many great prizes Photography
5 Nguyen Phuong Hong Loan Director, Actress and lecturer of Movie and Stage University

Theater

 

သင္ရိုးျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ား

 

သင္ယူေလ့လာထားသည့္ အတတ္ပညာမ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်တတ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းသာမက ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမ မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ရိုးျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပေပးပါသည္။ တကၠသိုလ္အႀကိဳသင္တန္းတိုင္း တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပေပးေလ့ရွိပါသည္။ 

 

 •      အိုအိုင္အက္စ္ပီ ကင္မ့္ (OISP Camp)
 •      အိုအိုင္အက္စ္ပီ ကြန္ျမဴနတီပရိုဂ်က္ (OISP Community Project)
 •      အိုအိုင္အက္စ္ပီ ေဟာေျပာမႈစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲ (OISP Presentation Contest)
 •      အိုအိုင္အက္စ္ပီ ႏွစ္ကုန္ပါတီ 
 
သင္ရိုးျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd