ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ (Computer Science)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အေမရိကားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ပထမဆံုးရရွိထားသည့္ ဗီယက္နမ္တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။

Abet d428b

 

ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ

 

ဤဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္္ခ်က္မွာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ားႏွင့္ အက္ပေလေကးရွင္း(application)မ်ား အေၾကာင္းကို သင္ၾကားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ နည္းပညာကို အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ အေျခခံမွအစ အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာနည္းစနစ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေဒတာ(data)မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိစစ္ျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အစရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာပ့္၀ဲ၊ ဟတ္၀ဲပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး(softskill)အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။

 

 မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

 

ဤဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ University of Adelaide (ADL), University of Queensland (UQ), La Trobe University (LTU) မ်ားထဲမွ မိမိႏွစ္သက္ေသာ တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

Semester 1 Course Credit(s)
Military Training (Theory) 0
Military Training (Practice) 0
Physical Education 1 0
General Chemistry 3
Calculus 1 4
Physics 1 4
Introduction to Computing 3
Discrete Mathematics    4
Semester 2 Course Credit(s)
Physical Education 2 0
Calculus 2 4
Physics Experiments 1
Linear Algebra 3
Digital Logic Design 4
Programming Fundamentals 4
Semester 3 Course Credit(s)
Numerical Methods 3
Electives 3
Computer Architecture 4
Object Oriented Programming 4
Algorithm Design and Data Structures 4
Semester 4 Course Credit(s)
Statistics and Possibilities 3
Mathematical Modelling 3
Database Systems 4
Computer Systems 4
Communication Skills for Engineers 3
Physical Education  3 0
Semester 5 Course Credit(s)
Introduction to Vietnam’s Law 3
Software Engineering 3
Computer Network 4
Principles of Programming Languages 4
Science Electives 3
Semester 6 Course Credit(s)
Basic Principles of Marxism-Leninism 5
Industrial Practice 2
Algorithm Design and Analysis 3
Software Engineering Practice 2
Computer Science Electives 1 3
Semester 7 Course Credit(s)
Ho Chi Minh’s Ideology 2
Computer Science Electives 2 3
Computer Science Electives 3 3
Computer Science Electives 4 3
Graduation Thesis 1 3
Semester 8 Course Credit(s)
Computer Science Electives 5 3
Computer Science Electives 6 3
Direction of the Vietnam Communist Party 3
Graduation Thesis 2 6

 

 ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 
ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန
 
၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

 

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

 

Our website is protected by DMC Firewall!