ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာ (Computer Engineering)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အေမရိကားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ပထမဆံုးရရွိထားသည့္ ဗီယက္နမ္တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။

 

Abet d428b

 

ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာ

 

ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ဒီဇိုင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ application ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံုမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ား၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား၊ data ဖတ္ရႈပံုမ်ားကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္တကြ အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ ေဆာ့ဖ္၀ဲပိုင္း သို႔မဟုတ္ ဟတ္၀ဲပိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ေလ့ရွိပါသည္။

 

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

 

ဤဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ University of Adelaide (ADL), University of Queensland (UQ), La Trobe University (LTU) မ်ားထဲမွ မိမိႏွစ္သက္ေသာ တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

 

သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

  • ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္
  • ကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္
  • သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁)

 

No. Course Code Course

 Credit(s)

 
 
Semester 1  
1 004009 Military Training (Theory) 0  
2 004009 Military Training (Practice) 0  
3 005005 Physical Education 1 0  
4 604001 General Chemistry 3  
5 006001 Calculus 1 4  
6 007001 Physics 1 4  
7 501120 Introduction to Computing 3  
8 505001 Discrete Mathematics 4  
Semester 2  
1 505006 Physical Education 2 0  
2 006002 Calculus 2 4  
3 007005 Physics Experiments 1  
4 006004 Linear Algebra 3  
5 501128 Digital Logic Design 4  
6 501127 Programming Fundamentals 4  
Semester 3  
1 006023 Numerical Methods 3  
2 404036 Circuit Analysis 3  
3 501128 Logical Design with Verilog 4  
4   Computer Science Electives* 3  
5 500300 Communication Skills for Engineers 3  
Semester 4  
1 005011 Physical Education 3 0  
2 006018 Statistics & Possibilities 3  
3 405023 Electronic Components and Circuits 3  
4 504002 Computer Architecture 4  
5 504014 Computer Hardware Practice 2  
6 503001 Algorithm Design and Data Structures 4  
7 504006 Logical Design Project 1  
Semester 5  
1 504005 Digital Signal Processing 4  
2 504003 Technical Data Communication 3  
3 506001 Computer Systems 3  
4 506004 System Performance Evaluation 3  
5   Social Science Electives * 3  
6 504007 Microprocessor – Microcontroller 3  
Summer Semester  
1 505021 Internship 2  
Semester 7  
1 504303 Graduation Thesis 1 3  
2 001025 Ho Chi Minh’s Ideology 2  
3   Electives 1 3  
4   Electives 2 3  
5   Electives 3 3  
Semester 8  
1 504303 Graduation Thesis 2 6  
2 001004 Direction of the Vietnam Communist Party 3  
3   Electives 3 3  
 
ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 
ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္
 

 

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
DMC Firewall is a Joomla Security extension!