စက္မႈလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ (Mechatronic Engineering)

စက္မႈလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ
 
စက္မႈလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္တြင္ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ေဆာပ့္၀ဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ ဗဟုသုတ နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး ေခတ္မွီစက္ရံုႀကီးမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ အႀကီးစား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွအစ စက္ယႏၱရားမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို အဓိကထား၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး(softskill)အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤသင္တန္းမွ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ စက္ရုပ္ကဲ့သို႔ေသာ အသံုး၀င္သည့္ စက္ကိရိယာမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း၊ နည္းပညာဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးျခင္း၊ စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
 
ဤသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။
 
ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)
ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း
 
ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)
ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ University of Technology, Sydney သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
 
University of Technology, Sydney အေၾကာင္း ဖတ္ရႈရန္
 
 
သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

  • ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္
  • သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္
  • သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁) 

 

SEMESTER 1  
1 Algebra I 3
2 English I 2
3 Physical training I 0
4 Calculus I 4
5 Physics I 4
6 Introduction to Engineering 3
SEMESTER 2  
1 English II 2
2 Physical Training 0
3 Calculus II 4
4 Physics II 4
5 Physics Experiments 1
6 Mechanical Theory 3
7 Engineering Drawing 2
8 General Mechanical Practice I 0
SEMESTER 3  
1 English 3 2
2 Physical Training III 0
3 Materials Strength 3
4 Machine Principle 3
5 General Chemistry 2
6 Electronic devices in Industry 3
7 General Mechanical Practice II 1
8 Fluid Mechanics 3
SEMESTER 4  
1 English IV 2
2 Thermodynamics and Heat Transfer 3
3 Automatic Control Engineering 3
4 Materials and Handling 3
5 Machine’s Details 3
6 Designing Projects 1
7 Introduction of Programming 3
8 Engineering Internship 1
SEMESTER 5  
1 Tolerances and measurement techniques 3
2 Designing Mechatronic Systems 3
3 Micro Control 3
4 Calculation Method 3
5 The Basic Principle of Marxism-Leninism 5
6 Hydraulic Engineering and Pneumatics 3
SEMESTER 6  
1 Graduation Internship 3
2 Mechatronic Engineering Project 1
3 Robotic Technology 3
4 Processing Methods 3
5 PLC systems 3
6 Ho Chi Minh’s ideology 2
7 Aerodynamics and Controls 3
8 Probabilily and Statistics 3
SEMESTER 7 (Power – Energy System Area)  
1 Environment and Human 3
2 Direction of the Vietnam Communist Party 3
3 Elective 1 3
4 Elective 2 3
5 Graduation Thesis 3
SEMESTER 8 (Power – Energy System Area)  
1 Graduation Thesis 6
2 Students can choose one of these options: General Economics, Business Administration for Engineers, Project formulation and Analysis for Engineers, Production Management for Engineers, Project Management for Engineers 3
3 Elective 3 3
       

 

ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 

ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္

 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ
 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္ 

 

၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

 

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
Our website is protected by DMC Firewall!