စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ (Mechanical Engineering)

စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ
 

စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သည္ စက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၊ ေဆာပ့္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ ေခတ္မွီစက္ရံုမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံုမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး(softskill)အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းမွ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း၊ ေလာင္စာဆီလုပ္ငန္း၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္ယႏၱရားလုပ္ငန္း စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
 
သင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ University of Technology, Sydney သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

University of Technology, Sydney အေၾကာင္း ဖတ္ရႈရန္

 

သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

  • ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္
  • သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္
  • သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁) 

 

SEMESTER 1  
1 Algebra I 3
2 English I 2
3 Physical training I 0
4 Calculus I 4
5 Physics I 4
6 Introduction to Engineering 3
SEMESTER 2  
1 English II 2
2 Physical Training II 0
3 Calculus II 4
4 Physics II 4
5 Physics Experiments 1
6 Mechanical Theory 3
7 Engineering Drawing 2
8 General Mechanical Practice I 0
SEMESTER 3  
1 English 3 2
2 Physical Training III 0
3 Materials Strength 3
4 Machine Principle 3
5 General Chemistry 3
6 Mechanical Drawing 3
7 General Mechanical Practice II 1
8 Fluid Mechanics 3
SEMESTER 4  
1 English IV 2
2 Thermodynamics and Heat Transfer 3
3 Electrical Equipment in Industrial Machines 4
4 Materials and Handling 3
5 Machine’s Details 3
6 Project in Designing 1
7 Introduction of Programming 3
SEMESTER 5  
1 Tolerances and measurement techniques 3
2 Engineering Internship 1
3 Processing Methods 3
4 Calculation Method 3
5 The Basic Principle of Marxism-Leninism 5
6 Hydraulic Engineering and Pneumatics 3
SEMESTER 6  
1 Graduation Internship 3
2 Direction of the Vietnam Communist Party 3
3 Automatic Control Engineering 3
4 Environment and Human 3
5 Probabilily and Statistics 3
6 Elective A1 3
7 Elective A2 3
SEMESTER 7 (Power – Energy System Area)  
1 Ho Chi Minh’s ideology 2
2 Elective A3 3
3 Elective B1 3
4 Elective B2 3
5 Graduation Thesis 3
SEMESTER 8 (Power – Energy System Area)  
1 Graduation Thesis 6
2 Elective A4  
3 Elective B3  
4 Students can choose one of these options: General Economics, Business Administration for Engineers, Project formulation and Analysis for Engineers, Production Management for Engineers, Project Management for Engineers 3
       
ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား

 

ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္

 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ

 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန

 

၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

 

 

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd