စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ (Food Engineering)

စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ (Food Engineering)

အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစသည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သင့္သည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာအေျခခံပညာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား၊ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကိုပါ ေလ့လာသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း၊ နည္းပညာအပိုင္း၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈအပိုင္း စသည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တို႔တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

ဤသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို အေမရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားမႈပံုစံ

ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္

သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္

သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁)

Our website is protected by DMC Firewall!