စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Business Administration)

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

 

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘ႑ာေရး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စာရင္းကိုင္အတတ္ပညာစသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး(soft skills)မ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ စာရင္းကိုင္၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ ေစ်းကြက္္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံစသည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္သာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

 

ဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို အေမရိကားႏိုင္ငံရွိ University of Illinois Springfield သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ University of Illinois Springfield မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ အေမရိကားႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ 

University of Illinois (US) အေၾကာင္း ဖတ္ရႈရန္

 

သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

 

Basic Sciences

Course Credit(s)
Algebra 3
Mathematical analytics 1 4
Applied Mathematics in Economics 3
Physics 1 4
Fundamentals of Management 3
Organization Science 3
Fundamentals of Chemistry 3
Business Statistics 3
Economics 4
Quantitative Methods 3

General Education 

Course Credit(s)
1. Political Theories 10
Basic Principles of Marxism-Leninism 5
Ho Chi Minh's Ideology 2
Direction of the Vietnam Communist Party 3
2. Social – Humane – Environmental Sciences (only 2 from 4 courses) 6
Introduction to Vietnam’s Law 3
Sociology 3
Environment and Human 3
Professional Ethics and Social Responsibility 3
3. English 8
English 1 2
English 2 2
English 3 2
English 4 2
4. Physical Education
Physical Education 1 0
Physical Education 2 0
Physical Education 3 0
TOTAL 24

Professional Education

Course Credit(s)
1. Foundations of Management (compulsory) 15
Introduction to Business Administration 3
Business Economics 3
Marketing 3
Principles of Corporate Finance 3
Organizational Behavior 3
2. General Management (compulsory) 33
Business Communication 3
Financial Accounting 3
Research methods in Business 3
Computer in Business 3
Managerial problem solving 3
Quality Management 3
Management Information system 3
Production systems 3
Project Management 3
Quantitative methods 3
Business English 3
3. Specialization (Selective) 21
Production and Operation Management 3
Supply Chain Management 3
Financial systems 3
Business plan 3
B2B Marketing 3
Tax 3
Business Law 3
Electronic Commerce 3
International Business 3
Project formulation and analysis 3
Business Simulation 3
Managerial skills development 3
Managerial Accounting 3
Human resource Management 3
Strategic Management 3
Sales Management 2
International Finance 2
Seminar in Decision Making 2
4. Apprenticeship and final thesis (compulsory) 15
Field trip – Employee experiences 2
Apprenticeship – Professional practices 4
Final thesis 9

 

ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 
ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန 
 

၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd