ဓာတုေဗဒ အင္ဂ်င္နီယာ (Chemical Engineering)

ဓာတုေဗဒ အင္ဂ်င္နီယာ 

 

ဓာတုေဗဒ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သည္ ေမာ္လီက်ဴးသိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာတို႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္ၿပီး ဓာတုေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ ရူပေဗဒ စသည့္ အေျခခံက်ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပါ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါသည္။ ရူပ၊ ဓာတု၊ ဇီ၀ဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။  ေမာ္လီက်ဴးမွ ထုတ္ကုန္အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္အခါတြင္္လည္းေကာင္း ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည့္ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္တတ္ရန္လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး (soft skills) အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယမကာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

 

ဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ University of Adelaide သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ University of Adelaide မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ 

University of Adelaide, Australia အေၾကာင္း ဖတ္ရႈရန္

 

သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

Semester 1 Course Credit(s)
1 Calculus 1 4
1 Linear algebra 3
1 Physics 1 4
1 Biology 2
1 General Chemistry A 3
1 General Chemistry Laboratory 1
1 Physical Education 1 0
1 Military Training 0
1 Introduction to Vietnam’s Law 2
Semester 2 Course Credit(s)
2 Calculus 2 4
2 Communication Skills for Engineers 2
2 Inorganic Chemistry 2
2 Analytical Chemistry 2
2 Environment and Human 2
2 Physical Education 2 0
2 Basic Principles of Marxism-Leninism 5
2 Statistics and Data Analysis 2
Semester 3 Course Credit(s)
3 Inorganic Chemistry Laboratory 2
3 Organic Chemistry A 3
3 Analytical Chemistry Laboratory 2
3 Physical Education 3 0
3 Technical Drawing 3
3 Physical Chemistry 1 2
3 Direction of the Vietnam Communist Party 3
3 Mechanics Processes 3
Semester 4 Course Credit(s)
4 Organic Chemistry Laboratory 2
4 Physical Chemistry 2 2
4 Process Technology 1 3
4 Heat Transfer 3
4 Ho Chi Minh’s Ideology 2
4 Technical English 2
4 Mass Transfer 3
Semester 5 Course Credit(s)
5 Physical Chemistry Laboratory 2
5 Process and Equipment Practice 2
5 Numerical Methods in Chemical Engineering 2
5 Process Safety 2
5 Reaction Engineering 2
5 Chemical Plant Design 2
5 Project Research and Analysis 2
Semester 6 Course Credit(s)
6 Unit Operations Laboratory 2
6 Basis of Chemical Plant Design 2
6 Simulation and Optimization 3
6 Catalytic Technology 3
6 Process Control 3
6 Project: Process and Equipment 2
6 Pipes – Oil Tank Engineering 2
6 Material Corrosion Resistance 2
Semester 7 Course Credit(s)
7 Oil Refinery Technology 2
7 Petrochemical Technology 2
7 Gas Processing Technology 2
7 Petroleum Products 2
7 Petrochemical Laboratory 2
7 Graduation Internship 3
Semester 8 Course Credit(s)
8 Renewable Energy and Bio-energy 2
8 Elective courses (2 courses) 4
 
 
 ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 
ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန
 
၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

ဓာတုေဗဒ အင္ဂ်င္နီယာ 

Our website is protected by DMC Firewall!