ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာ (Environmental Management and Technology)

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာ

 

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နယ္ပယ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာ (Environmental Management & Technology) ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စြန္႔ပစ္ေရ၊ စြန္႔ပစ္ဓာတ္ေငြ႔၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား စသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး(softskill)အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၊ CARE, WWF, Save the Children, ENDA စသည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

တ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

 

ဤဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ Griffith University သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

Griffith University, Australia အေၾကာင္း ဖတ္ရႈရန္

 

သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

  • ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္
  • သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္
  • သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁)

 

Sem. Subjects (English ) Credit
1 Calculus 1 4
1 Linear algebra 3
1 Physics 1 4
1 Physics Laboratory 1
1 English 1 2
1 General chemistry 2
1 General chemistry Lab 1
1 Military training 0
1 Physical training 1 0
Sem. Subjects (English ) Credit
2 Calculus 2 4
2 English 2 2
2 Probability & Statistics 3
2 Basic principles of Marxism-Leninism 5
2 Engineering and Professional Skills 3
2 Environmental Analytical Chemistry 1 and Lab 3
2 Physical training 2 0
Sem. Subjects (English ) Credit
3 Numerical methods 3
3 English 3 2
3 Technical drawing 3
3 Direction of the Vietnam communist party 3
3 Business administration for Engineers 3
3 Environmental analytical chemistry 2 and Lab 3
3 Optimization and Environmental statistics  2
3 Physical training 3 0
Sem. Subjects (English ) Credit
4 Ho Chi Minh's Ideology 2
4 English 4 2
4 Environmental toxicology and Lab-works 3
4 Physico-chemical processes for Environmental engineering 2
4 Environmental Law and Policy 2
4 Environmental systems analysis 2
4 Environmental hydrology 2
4 Environmental Ecology 2
Sem. Subjects (English ) Credit
5 Environmental Microbiology + Lab 3
5 Biological processes for environmental engineering 2
5 Gas analysis for natural resources and environmental management 3
5 Soil pollution management and control 2
5 Solid and Hazardous Waste Management 2
5 Environmental Modeling 2
5 Occupational safety and environmental hygiene in industry 2
5 Environmental monitoring 2
Sem. Subjects (English ) Credit
6 Lab Course on waste treatment 2
6 Air pollution control 2
6 Geographic information system and remote sensing for natural resources environmental management 3
6 Environmental Management in Urban& Industrial park 2
6 Resource and environmental economics 2
6 Project planning and Analysis for engineers 3
6 Study tours 2
6 Water resource management 3
Sem. Subjects (English ) Credit
7 Semester paper 2
7 Water and wastewater treatment technology +Field visit 3
7 Environmental impact & risk assessment 3
7 Elective courses 8
Sem. Subjects (English ) Credit
8 Graduation internship 3
8 Managing urban water supply and drainage system 2
8 Thesis 9
 
ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 
ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ

 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္ 

 

 
၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

 

Our website is protected by DMC Firewall!