ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ (Environmental Engineering)

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ (Environmental Engineering)

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ ဓာတုႏွင့္ ဇီ၀စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေလ့လာရမည့္အျပင္ ၄င္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဓာတု၊ ရူပ၊ ဇီ၀ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

ဤသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို အေမရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားမႈပံုစံ

ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္

သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္

သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd