လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ (ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING)

 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ

 

ဤသင္တန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုပါ အထူးျပဳ သင္ၾကားေပးပါသည္။ အေမရိကားႏိုင္ငံရွိ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤသင္တန္းကို အဆင့္ျမင့္တင္ထားပါသည္။ ေခတ္သစ္ အသိပညာမ်ား၊ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေလးထား သင္ၾကားေပးပါသည္။ ျပသနာမ်ားကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ရန္ႏွင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို လ်င္ျမန္စြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး(softskill)အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး စက္ရုပ္မ်ားကို တီထြင္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စသည့္ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

 မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

 

ဤဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ University of Queensland, အေမရိကားႏိုင္ငံရွိ University of Illinois at Urbana Champaign, Catholic University of America, Rutgers University တကၠသိုလ္မ်ားထဲမွ မိမိႏွစ္သက္ေသာ တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ အေမရိကားႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

SEMESTER 1

CREDIT(s)

CHEM 102

General Chemistry I

3

ENG 100

Engineering Lecture + English for Electrical-Electronics Eng.

0

MATH 220

Calculus I

4

ECE 110

Univ Physics, Elec & Mag

4

PHYS 211

Intro to Elec & Computer Engrg

4

004008&004009

Military Training

0

005005

Physical Training  1

0

008001

Introduction to VN Law System

2

SEMESTER 2

MATH 242

Calculus of Several Variables

3

MATH 230

Calculus II

3

ECE 190

Intro to Computing Systems

4

PHYS 212

Univ Physics - Elec & Mag

4

005006

Physical Training  2

0

ENG 100

Engineering Lecture + English for Electrical-Electronics Eng.

0

Physic Lab

1

CHEM 103

General Chemistry Lab I

1

SEMESTER 3

MATH 385

Intro Differential Equations

3

ECE 210

Analog Signal Processing

4

PHYS 213

Univ Physics - Thermal Phys

2

ECE 329

Intro to Electromagnetic Field

3

PHYS 214

Univ Physics, Quantum Phys

2

005011

Physical Training 3

0

ECE 440

Solid State Electronic Devices

3

SEMESTER 4

MATH 415

Linear Algebra

3

ECE 290

Computer Engineering 1

3

ECE 442

Electronics Circuits

3

ECE 443

Electronics Circuits Laboratory

2

ECE 385

Digital System Laboratory

2

SEMESTER 5

ECE 413

Probability with Engrg Applications

3

ECE 410

Digital Signal Processing

3

ECE 391

Computer Systems Engineering

3

ECE 412

Microcomputer Laboratory

2

Capstone Project 1

1

700401

Economics

2

CS257

Numerical Methods

3

SEMESTER 6

ME 300

Thermodynamics

3

ECE 420

Digital Signal Processing Laboratory

2

ECE 450

Lines, Fields and Waves

3

ECE 430

Power Circuits and Electromechanics

3

RHE 105

Principle of Composition

3

700403

Marketing

2

Capstone Project 2

1

SEMESTER 7 (Power – Energy System Area)

ECE 486

Intro to Control Systems + Control Eng Lab

4

ECE 464

Power Electronics

3

ECE 431

Electric Machinery

3

Electrical MachineryLaboratory (proposed by ECE HCMUT)

2

IE 330

Industrial Quality Control

3

ECE 445

Senior Design Project

2

SEMESTER 8 (Power – Energy System Area)

ECE 476

Power Systems Analysis

3

ECE 398 RES

Renewable Energy Systems

3

ECE 307

Techniques for Engineering Decisions

3

ECE 469

Power Electronics Laboratory

2

Electrical Power Systems Lab (proposed by ECE HCMUT)

2

ECE 438

Communication Networks

3

ECE 445

Senior Design Project

2

SEMESTER 7 (Communication Systems Area)

ECE 459

Communications I

3

ECE 418

Intro to Image and Video Processing

3

ECE 453

Radio Communication Circuits

3

ECE 438

Communication Networks

3

ECE 445

Senior Design Project

2

IE 330

Industrial Quality Control

3

SEMESTER 8 (Communication Systems Area)

ECE 461

Communications II

3

ECE 463

Digital Communications Lab

2

ECE 435

Computer Networking Laboratory

3

ECE 398 PV

Digital Communications

3

ECE 307

Techniques for Engineering Decisions

3

ECE 439

Wireless Network

3

ECE 445

Senior Design Project

2

 

 ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 
ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန
 
၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္
 

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
DMC Firewall is a Joomla Security extension!