သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ (Transportation Engineering)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ (Transportation Engineering)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္တြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းအျပင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာ၌ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ၊ လြယ္ကူလ်င္ျမန္မႈမ်ား ရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လမ္းတံတား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဤဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္၄င္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္၄င္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္၄င္း၊ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

ဤသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို အေမရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားမႈပံုစံ

ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္

သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္

သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!