ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ (Construction Materials Engineering)

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ (Construction Materials Engineering)

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၊ ဂုဏ္သတၱိမ်ား၊ အသံုးျပဳပံုမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈပံုစံမ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာသင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ၾကာရွည္ခံႏိုင္မႈ၊ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မႈစသည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

ဤသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို အေမရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားမႈပံုစံ

ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္

သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္

သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁)

Our website is protected by DMC Firewall!