ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္ဂ်င္နီယာ (Automotive Engineering)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္ဂ်င္နီယာ (Automotive Engineering)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သည္ စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ေခတ္မီေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ ပံုစံဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္မႈ စစ္ေဆးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကားေလ့လာရမည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဤဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္

- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ ပံုစံဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း

- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း

- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

ဤသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို အေမရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

 

သင္ၾကားမႈပံုစံ

ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္

သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္

သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁)

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd