ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ (Petroleum Engineering)

ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ

 

ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ ဘူမိ၊ စီပြားေရးဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ေရနံ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး(softskill)အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရနံတြင္း ရွာေဖြျခင္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုိသို႔ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ ေရနံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

 

ဤသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ University of Adelaide သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

University of Adelaide, Australia အေၾကာင္း ဖတ္ရႈရန္

 

သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

  • ဘာသာစကား - အဂၤလိပ္
  • သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္ - စာသင္ႏွစ္ (၄) ႏွစ္
  • သင္ၾကားမည့္ ေနရာ - ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္း(၁)

 

DETAIL TRAINING PROGRAM
SEMESTER COURSE Credit(s)
1 English 2
1 Fundamental Chemistry 2
1 Communication Skills & Introduction to the Petroleum Industry 2
1 Calculus 1 4
1 General Physics A1 4
1 Fundamental Geology 3
1 Fundamental Geology Practice 1
SEMESTER COURSE Credit(s)
2 English 2
2 Introduction to Computer science 3
2 Calculus 2 4
2 General Physics A2 4
2 Physics Experiment 1
2 Crystallography, Mineralography  & Petrography 3
2 Practicing of Crystallography,  Mineralography & Petrography 1
SEMESTER COURSE Credit(s)
3 English 2
3 Linear Algebra 3
3 Process Engineering I    3
3 Fundamental of Hydro-mechanics 2
3 Introduction to petroleum engineering 3
3 Engineering Thermodynamics 2
3 Probability and Statistics 2
SEMESTER COURSE Credit(s)
4 English 2
4 Numerical method 2
4 Petroleum Geophysics 3
4 Drilling Engineering 3
4 Petroleum Geology 3
4 Fluid Mechanics 2
4 Fluid Mechanics Experiment 1
4 Sedimentology & Stratigraphy  Sequences 2
4 Applied Computing for Engineers 2
4 Drilling Practice 1
SEMESTER COURSE Credit(s)
5 Petroleum Production Engineering 3
5 Geomechanics 3
5 Nodal analysis 2
5 Remote sensing and GIS method 2
5 Well Logging 2
5 Well Testing and Pressure Transient Analysis  
5 Gathering, Transportation and Processing In Petroleum Industry 2
5 Environmental Geology 2
5 Geotechnics of Sub-Structure 2
5 Hydrogeological engineering 2
SEMESTER COURSE Credit(s)
6 Well Completion 2
6 Reservoir Engineering 3
6 Structural Geology and Seismic Methods 2
6 Drilling Fluid and Cementing 3
6 Geostatistics 2
6 Marine geology 2
SEMESTER COURSE Credit(s)
7 Reservoir Characterization & Modeling 2
7 Enhanced Oil Recovery 3
7 Petroleum Engineering Honor Project 1
7 Environment Conservation In Oil Industry 2
7 Decision Making Under Uncertainty 2
7 Integrated Reservoir Management 2
7 Oil and Gas Resources and Reserves 2
7 Gas Conditioning and Processing 2
7 Reservoir simulation 2
SEMESTER COURSE Credit(s)
8 Thesis internship 3
8 Thesis 9

 

ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 
ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
  
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
Our website is protected by DMC Firewall!