ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ (CIVIL ENGINEERING)

ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ

 

ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သည္ လူသားမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းပညာဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အတတ္ပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈစသည့္ ေဆာပ္စေကး(softskill)အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဤဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေလဆိပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္း တည္ေဆာက္ျခင္း အစရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၌ ဒီဇိုင္နာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

 မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

 

ဤဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ Griffith University သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ဤေရြးခ်ယ္မႈ၏ အားသာခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္ စရိတ္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

Griffith University, Australia အေၾကာင္း ဖတ္ရႈရန္

 

 သင္ၾကားမႈ ပံုစံ

 

NO. COURSE CREDIT(S)
MATHEMATICAL AND NATURAL SCIENCE SUBJECTS
1 CALCULUS 1 4
2 CALCULUS 2 4
3 LINEAR ALGEBRA 3
4 PROBABILITY & STATISTICS 3
5 NUMERICAL METHODS 3
6 PHYSICS 1 4
7 PHYSICS 2 4
8 PHYSICS LAB 1
9 GENERAL CHEMISTRY 3
10 INORGANIC CHEMISTRY/GENERAL BIOLOGY 3
POLITICAL, CULTURAL AND SOCIAL SUBJECTS
1 BASIC PRINCIPLES OF MARXIM-LENINISM 5
2 DIRECTION OF THE VIETNAM COMMUNIST PARTY 3
3 HO CHI MINH’S IDOLOGY 2
4 INTRODUCTION TO ENGINEERING 3
5 HUMAN AND ENVIRONMENT 3
TECHNICAL BASIS AND PROFESSIONAL SUBJECTS
COMPULSORY SUBJECTS
1 ENGINEERING DRAWINGS 3
2 STATIC 3
3 FLUID MECHANICS 3
4 BASIS OF SURVEYING 3
5 CONSTRUCTION MATERIALS 3
6 MECHANIC OF MATERIALS 4
7 STRUCTURAL MECHANICS 4
8 GEOLOGY ENGINEERING 2
9 SOIL MECHANICS 4
10 PRINCIPLES OF CONSTRUCTION ECONOMICS AND MANAGEMENT/ CONSTRUCTION ECONOMICS AND LAWS 3
11 CONCRETE STRUCTURES 1 3
12 STEEL STRUCTURES 1 2
13 FOUNDATION ENGINEERING 3
14 CONSTRUCTION TESTING 1
15 CONSTRUCTION ENGINEERING 3
16 CONSTRUCTION MANAGEMENT 4
17 CONSTRUCTION ON SOFT SOILS 3
18 STEEL STRUCTURES 2 3
19 CONCRETE STRUCTURES 2 3
20 WATER SUPPLY & SEWERAGE 2
21 FINITE ELEMENT METHOD 3
THE ELECTIVE SUBJECTS (STUDENTS NEED TO CHOOSE LEAST 3 SUBJECTS)
1 CONCRETE STRUCTURES 2 3
2 MULTI-STORY BUILDING 3
3 PRESTRESS CONCRETE STRUCTURES 3
4 DYNAMIC OF STRUCTURES 3
5 ARCHITECTURE 3
6 PROJECT MANAGEMENT 3
7 VENTILATION 3
8 URBAN PLANNING 3
9 HIGH-RISE STEEL STRUCTURES 3
10 MAINTENANCE, REPAIR AND RENOVATION OF STRUCTURES 3
11 QUANTITATIVE ANALYSIS IN CONSTRUCTION MANAGEMENT 3
INTERNSHIP AND THESIS
1 TECHNICAL INTERNSHIP 1
1 GRADUATION INTERNSHIP 3
2 THESIS 9
PHYSICAL TRAINING
1 PHYSICAL TRAINING 1 0
2 PHYSICAL TRAINING 2 0
3 PHYSICAL TRAINING 3 0
  
 ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား
 
ေက်ာင္းလခ၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန
 
၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd