ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အမီဆံုး တကၠသိုလ္ အေဆာင္

 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ လူေနေဆာင္သည္ ၁၂ ထပ္တိုက္ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္သူမ်ား အဆင္ေျပေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

 

   မိတ္ဆက္
 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ လူေနေဆာင္သည္ 497 Hoa Hao st, 7 Ward, 10 District တြင္ တည္ရွိၿပီး ပင္မ ေက်ာင္း၀င္းႏွင့္ ၁ ကီလိုမီတာ၊ Tan Son Nhat ေလဆိပ္ႏွင့္ ၅ ကီလိုမီတာ၊ ရထားဘူတာႀကီးႏွင့္ ၃ ကီလိုမီတာ အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဘတ္စ္ကား အမ်ားအျပားရွိ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အနီးအနား၀န္းက်င္တြင္ CoopMart, Hung Vuong Plaza, Thuan Kieu Plaza စသည့္ စူပါမားကတ္ စင္တာႀကီးမ်ား တည္ရွိရာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

dormitory 1024x768 6b989

 
   အခန္းပံုစံ
 

ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖြဲ႔စည္းေပးထားပါသည္။

  • ၄၃ စတုရန္းမီတာ အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာ အခန္း ၂၀ ကို ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ထားေပးထားပါသည္။ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ၄ ေယာက္ ေနထုိင္ႏိုင္ပါသည္။
  • အခန္းတိုင္းတြင္ ေရပူေရေအးစနစ္ပါသည့္ သီးသန္႔ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အ၀တ္လွန္းရန္ ေနရာ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ကုတင္ ၄ ခု၊ ကြန္ပ်ဴတာ စားပြဲ ၄ ခု၊ စာအုပ္စင္၊ မီးပူတိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ခံု ၄ ခု၊ ဖိနပ္စင္၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။
  • ဓာတ္ေလွကား၊ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စနစ္၊ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 

   ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
 

Our dormitory 4c90e

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေဆာင္သည္ ေနထိုင္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  • စာအုပ္စတုိးႀကီး ၂ ခု၊ ထုိင္ခံု ၁၀၀၊ ကြန္ပ်ဴတာ ၁၀ လံုးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေခတ္မီေသာ စာၾကည့္တိုက္ႀကီးကို ထားရွိေပးထားပါသည္။
  • ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း၊ သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ အပန္းေျဖျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာအလံုး ၁၄၀ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာခန္းကို ထားရွိေပးထားပါသည္။
  • စားေသာက္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္၊ ATM စက္၊ ေဆးေပးခန္း မ်ားကိုလည္း ထားရွိေပးထားပါသည္။

 

    အခန္းခ
 

အခန္းခမွာ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ က်သင့္ပါသည္။

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ လူေနေဆာင္သည္ ၁၂ ထပ္တိုက္ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္သူမ်ား အဆင္ေျပေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

Our website is protected by DMC Firewall!