သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား

 

 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္မႈအပိုင္းတြင္၄င္း၊ အားကစားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအပိုင္းတြင္၄င္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးေပၚ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။

 

စာၾကည့္တိုက္
 

LIBRARY 0b50f

 

ပင္မစာၾကည့္တိုက္တြင္ အသစ္ထြက္ရွိေသာ စာအုပ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏွစ္စဥ္ တင္ေပးထားပါသည္။ ဒုတိယစာၾကည့္တိုက္ျဖစ္သည့္ OISP စာၾကည့္တိုက္တြင္မူ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ားစြာကို ထားရွိေပးထားပါသည္။

 

ဓာတ္ခြဲခန္း
 

LABORATORY 2b22b

 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္္ ေခတ္မွီဓာတ္ခြဲခန္း ၉၆ ခုရွိၿပီး ေရနံ၊ ဓာတု၊ ေဆး၀ါး၊ လွ်ပ္စစ္စသည့္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ သုေတသနျပဳလုပ္မႈ အပိုင္းတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

 

စာသင္ခန္း
 

03

 

စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ပရိုဂ်က္တာ၊ ေလေအးေပးစက္၊ မိုက္ကရိုဖုန္း၊ အသံခ်ဲ႕စက္စသည့္ ေခတ္မွီ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

 

ကြန္ပ်ဴတာခန္း
 

04

 

ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမွ သင္ၾကားေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာခန္းမ်ားကို ထားရွိေပးထားပါသည္။

 

အင္တာနက္၀ိုင္ဖိုင္စနစ္

 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ၀ိုင္ဖိုင္ကို ဖမ္းယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

အားကစားကြင္းမ်ား
 

SPORT FACILITIES 89c7d

 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ေဘာလံုး၊ တင္းနစ္၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ဘတ္စကတ္ေဘာစသည့္ ကစားနည္းမ်ားအတြက္ အားကစားကြင္းႀကီး ၆ ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။

DMC Firewall is a Joomla Security extension!