အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားမ်ား

ဘာသာရပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းလခမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

TUITION FEE 2016
Study Program Tuition Fee (in USD)

Total fee

(in USD)

Pre-University Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
English* Soft-skills Term 1 Term 2 Term 1 Term 2 Term 1 Term 2 Term 1 Term 2
Business Administration 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Chemical Engineering 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Petroleum Engineering 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Computer Science 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Computer Engineering 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Environment Technology 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Electrical & Electronic Engineering 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Civil Engineering 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Mechatronic Engineering 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700
Mechanical Engineering 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,700

Tuition Fee for Articulation Programs (2 + 2)

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ၂ ႏွစ္ သင္ၾကားအၿပီး မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္ေရြ႕သင္ၾကားလိုသူမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းလခ

Total fee

(in USD)

Any study program above 1,380 920 1,800 1,800 1,800 1,800

55,000 – 60,000 USD / 2 academic years

မိမိေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားမည့္ တကၠသိုလ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္။

 

63,580 – 68,580
 

မွတ္ခ်က္

  • ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာခ ေဒၚလာ ၅၀ က်သင့္ပါသည္။
  • ေက်ာင္းလခမ်ားကို semester အလုိက္ ေပးသြင္းရပါသည္။
  • အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းလခမ်ားသည္ ပံုမွန္စာသင္ႏွစ္ (၁) ႏွစ္အေပၚ မူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရက္ဒစ္ (credit) အေရအတြက္အေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။

 

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!