ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံရရွိျခင္း

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ကမ္းလွမ္းမႈ စာေစာင္ကို အီးေမလ္းမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ၀င္ခြင့္ကမ္းလွမ္းမႈ စာေစာင္ကို လက္ခံရရွိၿပီးပါက ထို၀င္ခြင့္ ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာရြက္ႏွင့္အတူ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။
 
 
  • ၀င္ခြင့္ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာရြက္
  • ပတ္စ္ပို႔ (စကင္ဖတ္ၿပီး ေပးပို႔ရမည္)
  • က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးမွသာ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ်က္ ခံယူလိုပါကလည္း ေက်ာင္းမွ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၁၃၃ ခန္႔ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။)
  • ၁၀ တန္းရမွတ္၊ ၁၀ တန္းေအာင္စာရင္းမွအစ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလံုး
  • အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏႈန္းအေပၚ သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာရြက္ (နမူနာ ၾကည့္ရႈရန္)

 

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ဤေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ကမ္းလွမ္းမႈ စာေစာင္ႏွင့္အတူ ပညာသင္ဆု ရမရ အေျဖကို တပါးတည္း ပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd