ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 

ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
 
  • ၁၀ တန္းကို ရမွတ္စုစုေပါင္း ၄၂၀ (ပ်မ္းမွ် ၇၀%)ႏွင့္အထက္ ရွိရပါမည္။
  • ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းတစ္ခုခုတြင္ semester တစ္ခု ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
  • IELTS ရမွတ္ ၆ သို႔မဟုတ္ ၄င္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳလက္္မွတ္ ရွိရပါမည္။ (အကယ္၍ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိေသးပါက ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ တကၠသိုလ္အႀကိဳ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို ေရွးဦးစြာ တက္ေရာက္ရပါမည္။)
 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
 
  • အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
  • IB (International Baccalaureate) အတန္းတြင္ ရမွတ္ ၂၄ ႏွင့္အထက္ ရရွိရမည္။ သို႔မဟုတ္ A level (The General Certificate of Education Advanced Level) အတန္းတြင္ ရမွတ္အနိမ့္ဆံုး C ရွိရပါမည္။
  • IELTS ရမွတ္ ၆ သို႔မဟုတ္ ၄င္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳလက္္မွတ္ ရွိရပါမည္။ (အကယ္၍ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိေသးပါက ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ တကၠသိုလ္အႀကိဳ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို ေရွးဦးစြာ တက္ေရာက္ရပါမည္။)
  • IB သို႔မဟုတ္ A Level သင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မူ ေက်ာင္းစာ ရမွတ္၊ ေက်ာင္းတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိမရွိ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 
 

 အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္

 

Contact admissions department for more information:

Phone: (84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd