၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားပံု အဆင့္ဆင့္

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံမွာ လြယ္ကူရိုးရွင္းပါသည္။ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ား ရွိပါက This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

 

apply online 53041
ADMISSION PROCESS d13cb
Accept Offer of Admission 7b1b1
ADMISSION PROCESS d13cb
Complete the Required Documents 79e41
ADMISSION PROCESS d13cb
Get support 6fc18
ADMISSION PROCESS d13cb
Arrive in Ho Chi Minh City 3e4ff

 

 ----

Contact admission department for more information:

Phone: (84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
Our website is protected by DMC Firewall!