ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္

 

၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ - ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံပိုင္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ မဟာဌာန(၁၁)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ Petroleum, Chemical Engineering, Industrial Management, IT, Mechanical and Mechatronics Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Civil Engineering, Transportation Engineering, Environment Technology and Management စသည့္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ေဒါက္တာဘြဲ႔၊ မဟာဘြဲ႔၊ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

ဘတ္ခြာတတၠသိုလ္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ သိပံၸသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ နည္းပညာမွ်ေ၀ျခင္း စသည့္ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး Computer Science ႏွင့္ Computer Engineering ဘာသာရပ္(၂)ခုတြင္ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology Certification, USA) အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရရွိထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ Telecommunication Engineering၊ Mechanical Engineering၊ Chemical Engineering ႏွင့္ Civil Engineering ဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္း AUN-QA (Quality Assurance in Asean University Network)အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရရွိထားပါသည္။

 

ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ေလ့လာမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အတူ ဘတ္ခြာတတၠသိုလ္သည္ စဥ္ဆက္မပ်က္ တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္းတြင္သာမက ဗီယက္နမ္တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ သိပၸံသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း စသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မ်ား၌ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဘတ္ခြာတတၠသိုလ္သည္ Vietnam National University – HCMC အသင္း၀င္ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

ဘတ္ခြာတတၠသိုလ္သည္ The University of Queensland (Australia), The University of Adelaide (Australia), University of Technology Sydney (Australia), Griffith University (Australia), La Trobe University (Australia), University of Illinois at Urbana Champaign (USA), University of Illinois at Springfield (USA), Catholic University of America (USA), Rutgers University (USA), Nagaoka University of Technology (Japan), Kanazawa University (Japan) စသည့္ ကမာၻတ၀ွမ္းရွိ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဘတ္ခြာတတၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

symbol 2c986HCMUT International Prospectus 2017 (download)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!