အရည္အေသြးအာမခံခ်က္

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အ တြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ရံုးခ်ဳပ္ (OISP)ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာမွ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။

 

လုပ္ငန္းတာ၀န္

(၁) ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ သိပၸံသုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္း၊ နည္းပညာမွ်ေ၀ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း စသည့္ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးပညာေရးစနစ္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လ်က္ရွိပါသည္။

 

(၂) ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ရံုးခ်ဳပ္ (OISP)

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္ပညာတကၠသိုလ္၏ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို OISP မွ တာ၀န္ယူထားပါ သည္။

 

ရည္မွန္းခ်က္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္တန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈအပိုင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ေကာင္းမြန္မႈအပိုင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတို႔တြင္ အေကာင္းဆံုးအဆင့္၌ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဖတ္ရႈရန္

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd