အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသာမက အေမရိကား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

 

 abet cb294

ABET – ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္(၂)ခုတြင္ ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology Certification, USA) အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရရွိထားပါသည္။

 AUN fe212

AUN-QA – Electronics and Telecommunications Engineering, Manufacturing Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Control Engineering and Automation ႏွင့္ Industrial Management/Business Administration ဘာသာရပ္(၆)ခုတြင္ AUN-QA(Quality Assurance in Asean University Network) အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရရွိထားပါသည္။
 

 FIBAA 9a60e

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) - ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ FIBAA အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤလက္မွတ္ရရွိျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

MOET 24951

MOET - ဗီယက္နမ္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္

ISO 6978b

ISO 9001:2008 – ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ သင္ၾကားေလ့လာမႈ အစီအစဥ္(OISP)ကို ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ထားေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ျဖစ္ပါသည္။ EMBA – MCI သင္တန္းကို ေလ့လာတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္အား ရရွိထားသည္ႏွင့္အညီ EMBA-MCI သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ ရွိပါသည္။

 

Our website is protected by DMC Firewall!