ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ေလ့လာသင္ယူမႈ ပတ္၀န္းက်င္

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ေလ့လာသင္ယူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းသည္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ အထင္ကရျဖစ္ေစေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္အမ်ားစုကို နာမည္ႀကီးထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေဒါက္တာဘြဲ႔၊ မဟာဘြဲ႔မ်ား ရရွိထားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

INTERNATIONAL ENVIRONMENT 8eb73

၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ - ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသားတကၠသုိလ္သည္ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းတြင္ ဘာသာရပ္ (၂၂) ခု၊ မဟာဘြဲ႔တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ (၄၁)ခု၊ ေဒါက္တာဘြဲ႔တန္းတြင္ ဘာသာရပ္(၄၁)ခုကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း (၂၅၅၀၀)ေက်ာ္ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားအား ရရွိထားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ကို ခန္႔အပ္သင္ၾကားေစလ်က္ရွိပါသည္။

 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ခန္႔မွစ၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ နည္းစနစ္ပိုင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ABET, AUN-QA, FIBAA, CTI, ISO 9001:2008 စသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ နည္းပညာမ်ားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ေခတ္မွီ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္အျပင္ ဓာတ္ခြဲခန္း ၉၆ ခု ႏွင့္ သုေတသနစင္တာ ၁၄ ခုတို႔ကို ပိုင္္ဆိုင္ထားပါသည္။

 

၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ အေမရိကား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ေဟာ္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇလန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမင့္တင္ႏိုင္္ခဲ့ၿပီး သင္ၾကားမႈ၊ ေလ့လာမႈ၊ စူးစမ္းရွာေဖြမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ခိုင္မာသည့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပညာေရး အရည္အေသြးႏွင့္ အနာဂတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဆာပ္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာ၊ ဓာတုေဗဒအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဆး၀ါးအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းမ်ားအျပင္ ဘြဲ႔လြန္တန္းမ်ားကိုပါ စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံတကာရွိ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္မ်ားျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • University of Illinois at Springfield
 • Rutgers University, Catholic University of America
 • University of Massachusetts Boston
 • The University of Adelaide
 • The University of Queensland
 • Griffith University
 • La Trobe University
 • University of Technology Sydney
 • Kanazawa University
 • University of Technology Nagaoka

သင္ၾကားေရးတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အျပည့္အ၀ သင္ၾကားေပးၿပီး ေက်ာင္းပညာသာမက လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အတတ္ပညာမ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းမွ က်င္းပေပးေသာ သင္ရိုးျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀တြင္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္၊ စည္းရံုးမႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ပညာေရးမ်ိဳး ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိပါသည္။

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd