၂၀၁၆-ပညာသင္ႏွစ္အတြက္္ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္း ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

Thursday, 14 July 2016

 HCMUT

 

၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္၌ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္မည့္ ဘြဲ႔ႀကိဳဘာသာရပ္မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ သင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ABET(USA), AUN (Asia), FIBBA (Europe) ႏွင့္ Ministry of Education Vietnam တို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားကို အာရွႏိုင္ငံမ်ားသာမက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကပါ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

    
၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ ဘြဲ႔ႀကိဳတန္းမ်ား

 

ဘာသာရပ္အားလံုးကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အျပည့္အ၀ သင္ၾကားေပးပါသည္။

 

ဘာသာရပ္မ်ား ၾကာျမင္ခ်ိန္(ႏွစ္) ေက်ာင္းလခ (၄ ႏွစ္စာ)
Business Administration ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Chemical Engineering ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Petroleum Engineering ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Computer Science ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Computer Engineering ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Environmental Management and Technology ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Electrical & Electronic Engineering ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Civil Engineering ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Mechatronic Engineering ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Environmental Engineering (tentative) ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Biotechnology (tentative) ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Food Engineering (tentative) ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Construction Materials Engineering (tentative) ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Automotive Engineering Technology (tentative) ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ
Transport Engineering (tentative) ၁၆၇၀၀၀ ေဒၚလာ

 

မွတ္ခ်က္

  • ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာခ ေဒၚလာ ၅၀ က်သင့္ပါသည္။
  • ေက်ာင္းလခမ်ားကို semester အလုိက္ ေပးသြင္းရပါသည္။
  • အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းလခမ်ားသည္ ပံုမွန္စာသင္ႏွစ္ (၁) ႏွစ္အေပၚ မူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရက္ဒစ္ (credit) အေရအတြက္အေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။

 

မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားျခင္း

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးနည္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္၌ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)ခု ရွိပါသည္။

 

ေရြးခ်ယ္မႈ (၁)

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ (၄)ႏွစ္လံုး တက္ေရာက္၍ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို လက္ခံရရွိျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂)

ဟုိခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားအၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္ကို ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားကာ ထိုတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို လက္ခံရရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ (၂) အတိုင္း ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္အၿပီး မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားမည့္ သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခမွာ ပထမစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္အတြက္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏအတိုင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးစာသင္ႏွစ္ (၂)ႏွစ္အတြက္မူ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏအတိုင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းလခမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

ဘာသာရပ္မ်ား မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ား ခန္႔မွန္းေျခ တစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းလခ
Business Administration University of Illinois Springfield 35,000 USD
Macquarie University 45,000 USD
Chemical Engineering The University of Adelaide 34,000 USD
Petroleum Engineering The University of Adelaide 33,000 USD
Computer Science The University of Queensland 25,000 USD
The University of Adelaide 33,000 USD
Computer Engineering The University of Queensland 36,500 USD
The University of Adelaide 33,000 USD
Environmental Management and Technology Griffith University 28,000 USD
Electrical & Electronic Engineering University of Illinois Urbana-Champaign 30,000 – 35,000 USD
Rutgers University 30,000 USD
The Catholic University of America 42,000 USD
The University of Queensland 36,500 USD
Macquarie University 46,500 USD
Civil Engineering Griffith University 28,000 USD
Mechatronic Engineering University of Technology Sydney 25,000 USD

 

မွတ္ခ်က္

  1. အထက္ေဖာ္ျပပါ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ား၏ ေက်ာင္းလခမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခပမာဏသာျဖစ္သည္။

 

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးသို႔ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားသူမ်ား၏ အသံုးစရိတ္

ေနရာထိုင္ခင္း ၁၀၀ ေဒၚလာ မွ
၂၅၀ ေဒၚလာ ၾကား
အစားအေသာက္ ၁၀၀ ေဒၚလာ မွ
၁၅၀ ေဒၚလာ ၾကား
ပို႔ေဆာင္သြားလာေရး ၁၀ ေဒၚလာ မွ
၂၀ ေဒၚလာ ၾကား
အျခား ၅ ေဒၚလာ မွ
၁၀ ေဒၚလာ ၾကား
ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္ ၃၅ ေဒၚလာ မွ
၇၀ ေဒၚလာ ၾကား
စုစုေပါင္း (၁ လ)
၂၅၀ ေဒၚလာ မွ
၅၀၀ ေဒၚလာ ၾကား
စုစုေပါင္း (၁ ႏွစ္)
၃၀၀၀ ေဒၚလာ မွ
၆၀၀၀ ေဒၚလာ ၾကား

 

၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ ၀င္ခြင့္အတြက္ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္

 

ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္

 

symbol 2c986 HCMUT International Prospectus 2016 (download)

Our website is protected by DMC Firewall!