တင္ဆက္မႈ ၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၆

Monday, 02 January 2017

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ တင္ဆက္မႈ (presentation) ၿပိဳင္ပြဲကို ယခုႏွစ္တြင္လည္း အဆက္မျပတ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဆာ့ပ္စေကး၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္၊ အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ အလားတူ ယခုက်င္းပသည့္ တင္ဆက္မႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။

presentation 1 41aee

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဆာပ္စေကးအတန္းတြင္ ၄င္းတို႔ အဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ပရိုဂ်က္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ဆက္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမစာသင္ႏွစ္တြင္ သင္ၾကားရသည့္ ေဆာပ့္စေကးအတန္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဖြဲ႔မ်ား ခြဲ၍ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳမည့္ ပရိုဂ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို ၃လ ၾကာ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို စာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေဆးရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ လူနာမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ကူညီေပးျခင္း စသည့္ မြန္ျမတ္ေသာ ပရိုဂ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ပရိုဂ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာမွ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားကို တင္ဆက္မႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားေရွ႕၌ တင္ဆက္ၾကရပါသည္။ ဒိုင္လူႀကီးအဖြဲ႔တြင္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ Dr.Vu The Dung ႏွင့္ ဆရာဆရာမအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပရိုဂ်က္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တင္ဆက္မႈမ်ားအေပၚ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားမွ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးၾကၿပီး ပထမဆုကို ဗီယက္နမ္ေငြ ၁၅၀၀၀၀၀၊ ဒုတိယဆုကို ဗီယက္နမ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀၀ အသီးသီး ဆုခ်ီျမင့္ခဲ့ပါသည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ပရိုဂ်က္ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာမ်ားရရွိေစခဲ့သည့္အျပင္ တင္ဆက္မႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားေစၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးမႈ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။

 

presentation 2 33c37

 

presentation 1 b0b12

Our website is protected by DMC Firewall!