ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခု၏ ျခားနားခ်က္မ်ား

Tuesday, 26 April 2016

 

Environmental EngVsTech Burmese 43dcb

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာဘာသာရပ္(Environmental Management and Technology)သည္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားအျပင္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ နည္းပညာဘာသာရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာဘာသာရပ္သည္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းထက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ အပုိင္းႏွင့္ ပိုမိုပတ္သက္မႈ ရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္း၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း၊ သတၱ၀ါမ်ား၏ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ ေျမဆီလႊာအေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ နားလည္သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္(Environmental Engineering)တြင္မူ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဓာတု၊ ရူပ၊ ဇီ၀ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

 

ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ စာသင္ႏွစ္ ၄ ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ စာသင္ႏွစ္ ၄ ႏွစ္လံုးကို ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကား၍ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ သင္ၾကားအၿပီး ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Griffith University, Australia သို႔လည္း ေျပာင္းေရြ႕ကာ မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာရပ္ကို ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Our website is protected by DMC Firewall!