လစာမ်ားမ်ားရႏိုင္သည့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ား

Wednesday, 04 January 2017

လစာအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားစာရင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္၊ စက္မႈ၊ ဓာတု၊ ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္မ်ားမွ ထိပ္ဆံုးတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစာရင္းတြင္ နည္းပညာႏွင္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

မၾကာေသးခင္က Glassdoor အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ကာ အေမရိကားႏိုင္ငံရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ၅ သိန္းထံမွ လစာရရွိမႈႏႈန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံခဲ့ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ သူမ်ားသည္ အျမင့္ဆံုးလစာမ်ား ရရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အေမရိကားႏိုင္ငံမွ လစာအမ်ားဆံုးေပးသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ၁၀ ခုတြင္ ၈ ခုေလာက္သည္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။0

High paying majors bdd87

ယေန႔ေခတ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ပညာအရည္အခ်င္း ျမင့္မားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လာသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကားႏိုင္ငံတြင္ လစာအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရပါသည္။

၁။ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၇၀၀၀၀

၂။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၆၈၄၃၈

၃။ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၆၈၀၀၀

၄။ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၆၅၀၀၀

၅။ စက္ရံုစက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၆၄၃၈၁

၆။ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၆၄၀၀၈

၇။ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၆၁၅၀၀

၈။ စာရင္းအင္းပညာ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၆၀၀၀၀

၉။ သူနာျပဳ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၅၈၉၂၈

၁၀။ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ပ်မ္းမွ် လစာ - ေဒၚလာ ၅၈၀၀၀

Our website is protected by DMC Firewall!