ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑

Tuesday, 29 December 2015

civil engineering 522a7 f2860

သင္ဟာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ခန္းႀကီးမ်ား၊ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ကူးဖူးပါသလား။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိပါသလား။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ မိန္းကေလးမ်ားသည္လည္း ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္ မေလွ်ာ့ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ိဳးကို ျပသလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

 

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ လုပ္ငန္းသေဘာေၾကာင့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေသာ္လည္း တျခားအခန္းက႑မ်ား၌ ေယာက်္ားေလးမ်ားနည္းတူ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

 

ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရရွိသူ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒီဇိုင္နာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားကို ဦးေဆာင္သူ ေနရာ၌ ခန္႔အပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥရပ္မ်ား၌ မိန္းကေလးမ်ားကို ဦးေဆာင္ေစျခင္းသည္ အသင္းတြင္း စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ရာတြင္ အားသာမႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မိန္းကေလးမ်ားသည္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!